MySQL databáze - český manuál

Český manuál k relačnímu databázovému systému MySQL. Popis nejužitečnějších funkcí, včetně příkladů.
Copyright: © 1995-2017 Oracle Corporation and/or its affiliates, © 2002-2017 Junext

1. ÚVOD DO MYSQL

- MySQL je relační databázový systém typu DBMS (Database Managment System), vlastněný společností Oracle
- každá databáze v MySQL je tvořena z jedné nebo více tabulek, které mají řádky a sloupce
- v řádcích rozeznáváme jednotlivé záznamy (řádek=>záznam)
- sloupce mají jméno a uvozují datový typ jednotlivých polí záznamu (sloupec=>pole)
- práce s databázemi, tabulkami a daty se provádí pomocí příkazů, respektive dotazů
- dotazy vycházejí z deklarativního programovacího jazyka SQL (Structured Query Language)
- systém MySQL je využitelný v ADO.NET, C, C++, JDBC, ODBC, Perl, PHP, Python, Ruby
- oficiální MySQL dokumentace: verze 5.5, verze 5.6, verze 5.7, verze 8.0
- systém MySQL je šířen jako Open source: MySQL ke stažení
- pro vzdálenou správu MySQL přes WWW je vhodný: phpMyAdmin, nebo český Adminer
- další přehled informací o MySQL najdete také na: encyklopedii Wikipedie
- nejbližší alternativní verzí pro MySQL je komunitou rozvíjená větev MariaDB

2. DATABÁZE

2.1. Výpis databází MySQL

SHOW DATABASES;
- tento dotaz zobrazuje jména databází ve spuštěném MySQL

2.2. Založení databáze

CREATE DATABASE nazev_databaze;
- tento příkaz vytvoří databázi se jménem "nazev_databaze" (délka názvu může být max. 65 znaků)
- abychom mohli databázi používat musíme v ní vytvořit jednu či více tabulek příkazem CREATE TABLE (viz níže)
- při práci v příkazovém řádku musíme určit aktivní databázi příkazem USE (viz níže)

2.3. Nastavení aktivní databáze

USE nazev_databaze;
- databázi "nazev_databaze" nastavíme takto jako aktivní a můžeme s ní pracovat

2.4. Název aktuální databáze

SELECT DATABASE();
- vrací název aktuální databáze

2.5. Výpis seznamu tabulek v databázi

SHOW TABLES;
- zobrazí seznam tabulek aktuální databáze
SHOW TABLES FROM nazev_databaze;
- zobrazí seznam tabulek z databáze "nazev_databaze"
SHOW TABLE STATUS FROM nazev_databaze;
- zobrazí souhrnný seznam informací o jednotlivých tabulkách databáze, př.: Avg_row_length, Data_length, Max_data_length, Index_length...

2.6. Zadávání příkazů ze souboru

SOURCE cesta/soubor;
- př.:  SOURCE /moje/prikazy/zal_knih.mysql;
- MySQL vykoná všechny příkazy uvedené v souboru "zal_knih.mysql"

2.7. Smazání databáze

DROP DATABASE nazev_databaze;
- vymaže celou databázi se jménem "nazev_databaze", tedy všechny tabulky a data v nich uložená

3. TABULKY

3.1. Vytvoření tabulky

CREATE TABLE nazev_tabulky (nazev_sloupce datovy_typ,... );
- v databázi, která je právě aktivní vytvoříme novou tabulku (typu MYISAM)
- délka názvu tabulky (a sloupců) může být max. 65 znaků
- příklad:
CREATE TABLE knihovna (autor VARCHAR(20),
kniha VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
stran SMALLINT UNSIGNED,
rok YEAR(4),
poznamka ENUM('neprecteno','precteno','pujceno') DEFAULT 'neprecteno');
- datové typy jsou popsány v samostatné kapitole viz: datové typy

3.2. Typy tabulek

CREATE TABLE nazev_tabulky (nazev_sloupce datovy_typ,... ) TYPE=typ_tabulky;
- MYISAM - standard MySQL od verze 3.23.0; soubory s tabulkami mají koncovku .myd (data) a .myi (indexy)
- ISAM - standardní typ tabulky ve starších databázích; dnes nahrazen typem MYISAM
- MERGE - formát vhodný pro spojení MYISAM tabulek se stejně nadefinovanými poli
- HEAP - tabulka tohoto typu je uložena pouze v paměti (může být velmi rychlá), má ale řadu omezení
- INNODB - uzamykání tabulky je vykonáváno na úrovni řádků; před použitím je nutná kompilace MySQL s podporou INNODB
- BDB - typ tabulky podobný INNODB; zatím ve fázi testování
- před nasazením jiného typu než MYISAM si prostudujte originální dokumentaci

3.3. Vytvoření dočasné tabulky

CREATE TEMPORARY TABLE nazev_tabulky (nazev_sloupce datovy_typ,... );
- takto vytvoříme dočasnou, která po uzavření spojení s databází zanikne

3.4. Výpis popisu tabulky

DESCRIBE nazev_tabulky;
SHOW COLUMNS FROM nazev_tabulky;
- tento dotaz nám zobrazí definici požadované tabulky (názvy + datové typy + modifikátory)

3.5. Změny v tabulce

ALTER TABLE nazev_tabulky prikaz1, prikaz2, prikaz3, prik...;
- provede nějaký příkaz/příkazy s tabulkou "nazev_tabulky", viz dále:

Nový sloupec

.. ADD nazev_noveho_sloupce datovy_typ;
.. ADD COLUMN nazev_noveho_sloupce datovy_typ;
- příkaz přidá do tabulky nový sloupec
- př.:  ALTER TABLE knihovna ADD COLUMN vydavatel VARCHAR(10);
- modifikátory:
.. FIRST
- přidá nový sloupec na začátek tabulky
- př.:  ALTER TABLE knihovna ADD COLUMN cislo SMALLINT FIRST;
.. AFTER nazev_sloupce;
- přidá nový sloupec za sloupec "nazev_sloupce"
- př.:  ALTER TABLE knihovna ADD COLUMN zanr VARCHAR(10) AFTER kniha;

Smazání sloupce

.. DROP nazev_odstranovaneho_sloupce;
.. DROP COLUMN nazev_odstranovaneho_sloupce;
- příkaz odebere požadovaný sloupec
- př.:  ALTER TABLE knihovna DROP vydavatel;

Změna parametrů

.. CHANGE nazev_sloupce novy_nazev_sloupce nove_nastaveni;
- změní datový typ a může sloupec i přejmenovat
- př.:  ALTER TABLE knihovna CHANGE kniha knihy VARCHAR(30) NOT NULL;

Modifikace parametrů

.. MODIFY nazev_sloupce nove_nastaveni;
- u požadovaného sloupce změní datový typ
- př.:  ALTER TABLE knihovna MODIFY kniha VARCHAR(30) NOT NULL;

Přejmenování tabulky

.. RENAME novy_nazev_tabulky;
- příkaz přejmenuje požadovanou tabulku
- př.:  ALTER TABLE knihovna RENAME knihovnicka;

3.6. Indexy a klíče v tabulkách

SHOW KEYS FROM nazev_tabulky;
SHOW INDEX FROM nazev_tabulky;
- vypíše podrobné informace o primárních klíčích a indexech v tabulce

3.7. Zamykání tabulek

LOCK TABLES nazev_tabulky READ, nazev_tabulky WRITE;
- uzamkne vyjmenované tabulky pro čtení (READ), nebo zápis (WRITE)
- po uzamknutí mají právo čtení, nebo zápisu v tabulce pouze ty příkazy, které se nachází mezi LOCK ... UNLOCK
UNLOCK TABLES;
- odemčení všech zamčených tabulek
BEGIN; dotaz1; dotaz2; dot...; COMMIT;
- pouze u typu tabulky InnoDB
- všechny dotazy se vykonají pouze za předpokladu, že se spojení MySQL nepřeruší až do vykonání COMMIT
- pokud je spojení během dotazování přerušeno, neprovede se ani jeden dotaz mezi BEGIN a COMMIT
SELECT co_nacist FROM odkud_nacist LOCK IN SHARE MODE;
- pouze u typu tabulky InnoDB
- dotaz počká až se dokončí právě probíhající dotazy a až potom načte záznam

3.8. Smazání tabulky

DROP TABLE nazev_tabulky;
- odstraní z aktivní databáze tabulku s názvem "nazev_tabulky"

3.9. Optimalizace tabulky

OPTIMIZE TABLE nazev_tabulky;
- odstraní z tabuky nepotřebná data po úkonech jako je mazání, rozdělování řádků, opravy v tabulce; dále setřídí indexy a zaktualizuje statistiky

4. DATOVÉ TYPY

4.1. Základní informace

- pro omezení délky řetězce (maximální velikost je 255) používáme parametr "m", zápis je: datovy_typ(m)
- př.:  TINYINT(1), nebo VARCHAR(100)
- u reálných čísel používáme navíc parametr "d" (maximální velikost je 30)
- tímto parametrem omezíme délku čísla za desetinou čárkou, zápis je: datovy_typ(m,d)
- př.:  FLOAT(5,3)
- sloupce určené jako INDEXY (nebo i PRIMARY KEY) označíme na konci deklarace tabulky:
- př.:  CREATE TABLE pokus (jm CHAR(20) NOT NULL, cis INT, PRIMARY KEY (jm), INDEX(cis));
- název indexu (INDEX nazev (sloupec)) zadáváme pokud bude indexů více

4.2. Celá čísla

TINYINT
- rozsah hodnot od -128 do +127, bez znaménka (UNSIGNED) 0 až 255 (zabere 1 byte)
SMALLINT
- rozsah hodnot od -32 768 do 32 767, bez znaménka 0 až 65 535 (zabere 2 bytes)
MEDIUMINT
- rozsah hodnot od -8 388 608 do +8 388 607, bez znaménka 0 až 16 777 215 (zabere 3 bytes)
INT nebo INTEGER
- rozsah hodnot od -2 147 483 648 do +2 147 483 647, bez znaménka 0 až 4 294 967 295 (zabere 4 bytes)
BIGINT
- rozsah hodnot od -9 223 372 036 854 775 808 do +9 223 372 036 854 775 807, bez znaménka (UNSIGNED) tedy 0 až 18 446 744 073 709 551 615 (zabere 8 bytes)
BIT nebo BOOL
- synonymum pro TINYINT(1)

4.3. Čísla s pohyblivou desetinou čárkou

FLOAT
- rozsah hodnot od -3.402823466E+38 do 3.402823466E+38
DOUBLE
- rozsah hodnot od -1.7976931348623157E+308 do 1.7976931348623157E+308
DOUBLE PRECISION nebo REAL
- synonyma pro typ DOUBLE
DECIMAL(m,d)
- rozsah nastavíme parametry "m" (počet číslic celkem) a "d" (počet desetinných míst), maximální rozsah je stejný s typem DOUBLE
DEC(m,d) nebo NUMERIC(m,d)
- synonyma pro typ DECIMAL(m,d)

4.4. Datum a čas

DATE
- datum ve formátu "rok-měsíc-den" respektive "RRRR-MM-DD" a v rozsahu 1000-01-01 až 9999-12-31
DATETIME
- datum a čas v rozsahu 1000-01-01 00:00:00 až 9999-12-31 23:59:59 (formát je "RRRR-MM-DD HH:MM:SS")
TIMESTAMP(m)
- datum a čas v rozsahu 1970-01-01 00:00:00 až 2037-01-01 00:00:00 (vždy se ukládá všech 14 čísel !)
- formát zobrazení (a pro dotazy) provedeme parametrem "m" s hodnotou 14 (nebo chybějící), 12, 10, 8, 6, 4, či 2
- "RRRRMMDDHHMMSS", "RRMMDDHHMMSS", "RRMMDDHHMM", "RRRRMMDD", "RRMMDD", "YYMM", "YY"
- pokud do buňky tohoto typu nic nezapíšeme MySQL sám doplní aktuální čas změny v daném řádku
TIME
- časový rozsah je od "-838:59:59" do "838:59:59" a formát datového typu "HH:MM:SS"
YEAR(m)
- při YEAR(4) bude rozsah 1901 až 2155, formát je "RRRR", při YEAR(2) bude rozsah 1970-2069

4.5. Řetězce

CHAR(m)
- délka řetězce "m" může být v rozsahu 0-255
- pokud je vložený řetězec kratší než nastavíme, chybějící znaky jsou automaticky doplněny mezerami (má tedy "pevnou" velikost)
- CHAR (tedy bez "m") je považováno za CHAR(1)
VARCHAR(m)
- délka řetězce "m" může být v rozsahu 0-255
- pokud je vložený řetězec kratší než nastavíme, chybějící znaky se nedoplňují (má tedy "plovoucí" velikost), ale navíc se ukládá informace o jeho délce
TINYBLOB nebo TINYTEXT
- délka řetězce je maximálně 255 znaků
BLOB nebo TEXT
- délka řetězce je maximálně 65 535 znaků
MEDIUMTEXT nebo MEDIUMBLOB
- délka řetězce (nebo dat) je maximálně 16 777 215 znaků
LONGTEXT nebo LONGBLOB
- délka řetězce (nebo dat) je maximálně 4 294 967 295 znaků
ENUM('prvek1','prvek2',...)
- pole předem definovaných řetězců (prvků) o maximálním počtu 65 535
- v buňce tabulky pak může být pouze jeden z prvků, které jsem předdefinovali
- místo názvů prvků můžeme používat i jejich pořadí, tedy: 1 (místo 'prvek1'), 2 (místo 'prvek2')...
SET('prvek1','prvek2',...)
- pole předem definovaných řetězců (prvků) o maximálním počtu 64
- v buňce tabulky pak může být i více z prvků, které jsme předdefinovali

4.6. Modifikátory

AUTO_INCREMENT
- systém si sám ve sloupci generuje unikátní (jedinečné) číselné hodnoty
- modifikátor lze použít pouze na celočíselný datový typ
- (za deklarací nové tabulky můžeme ještě navíc určit výchozí hodnotu: ...AUTO_INCREMENT=50;)
BINARY
- pro CHAR a VARCHAR; tento typ bude brán jako binární a budou se tak rozlišovat malá a velká písmena
DEFAULT vychozi_hodnota
- pokud bude buňka prázdná, systém do ní automaticky přiřadí hodnotu "vychozi_hodnota"
- řetězce nezapomeňte psát v uvozovkách
FULLTEXT INDEX
- platí pro sloupce typu CHAR, VARCHAR a TEXT
- fultextový index slouží k rychlejšímu hledání dat v textových polích
- hledání v takovýchto polích provádíme pomocí píkazů MATCH a AGAINST
- př.:  SELECT * FROM tabulka WHERE MATCH(sloupec) AGAINST("hledana_hodnota");
INDEX
- sloupec/sloupce označené jako INDEX umožní rychlejší přístup k datům která obsahují
NOT NULL
- pokud použijeme tento modifikátor, označený typ bude muset v každé buňce obsahovat nějakou hodnotu
NULL
- opak NOT NULL; buňka může být prázdná
PRIMARY KEY
- označený typ bude sloužit jako primární klíč - při jeho použití musíme zároveň použít UNIQUE - sloupec nám tedy jedinečným způsobem identifikuje záznamy v tabulce
UNIQUE
- v daném sloupci nesmějí být v buňkách stejné hodnoty, tedy co kus to unikát
UNSIGNED
- pokud použijeme modifikátor UNSIGNED, datový typ bude bez znaménka a posune se interval hodnot
- u čísel s pohyblivou desetinou čárkou se interval použitím UNSIGNED neposunuje a bereou se jen kladná čísla
- př.:  TINYINT má rozsah -118 až +127 a TINYINT UNSIGNED má rozsah 0 až 255
ZEROFILL
- použití u čísel, dotaz doplní před číslo nuly v celé jeho šířce
- př.:  pokud máme definováno MEDIUMINT(6) ZEROFILL a je v něm hodnota 123, tak se nám zobrazí 000123

5. PRÁCE S DATY

5.1. Vkládání záznamů

INSERT INTO nazev_tabulky VALUES (seznam_hodnot);
- pro všechny sloupce v tabulce "nazev_tabulky" musíme vložit data
- př.:  INSERT INTO knihovna VALUES ('Oranžový Oto','Tropické ovoce',110,2003,'neprecteno');
- nebo jen do některých sloupců
- př.:  INSERT INTO knihovna (autor,kniha) VALUES ('Oranžový Oto','Tropické ovoce');

5.2. Vkládání záznamů ze souboru

LOAD DATA LOCAL INFILE 'jmeno_souboru' INTO TABLE nazev_tabulky;
- příkaz vloží do tabulky "nazev_tabulky" data ze souboru "jmeno_souboru", který je lokálně uložen na PC
- př.:  LOAD DATA LOCAL INFILE 'nove_knihy.txt' INTO TABLE knihovna FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';
- záznamy jsou v uvozovkách, oddělené čárkou a konce řádků máme zakončené odentrováním
- pokud je pořadí sloupců v souboru odlišné, musíme je připsat do závorky za název tabulky
- modifikátory:
.. FIELDS TERMINATED BY 'neco'
- znak oddělující jednotlivé záznamy, většinou čárka ',' nebo tabulátor '\t'
.. ENCLOSED BY 'neco'
- znak uzavírající hodnoty záznamů, většinou uvozovky '"'
.. LINES TERMINATED BY 'neco'
- znak ukončující řádky, většinou odentrování '\n'
.. LOW_PRIORITY
- př.:  LOAD DATA LOW_PRIORITY LOCAL INFILE...
- MySQL uloží data do tabulky až se s ní přestanou všichni pracovat

5.3. Obnova záznamů

UPDATE nazev_tabulky SET jmeno_sloupce=nova_hodnota WHERE podminka;
- př.:  UPDATE knihovna SET stran='260' WHERE kniha='Lesnictví';
- u knihy "Lesnictví" jsme upravili počet stran

5.4. Výpis záznamů

SELECT pozadavky FROM podminky_vyberu;
SELECT pozadavky FROM podminky_vyberu1 UNION SELECT pozadavky FROM podminky_vyberu2;
- př.:  SELECT autor FROM knihovna;
- tento dotaz nám vytáhne z tabulky "knihovna" všechny autory
- př.:  SELECT autor,kniha FROM knihovna;
- tento dotaz nám vytáhne z tabulky "knihovna" všechny autory a knihy
- př.:  SELECT kniha FROM knihovna UNION SELECT kniha FROM knihovna2;
- pomocí UNION můžeme spojit výběr z dvou tabulek ("pozadavky" musí být shodné); zavedeno v MySQL 4+
- pomocí UNION ALL budou výstupem i opakující se hodnoty, které UNION standardně nevrací
- př.:  SELECT (2*5/3)+4;
- i tohle funguje!
- př.:  SELECT BENCHMARK(1000000,1+1);
- jednoduchý výkonnostní test rychlosti DB serveru
- př.:  EXPLAIN SELECT pozadavky FROM podminky_vyberu;
- příkazem EXPLAIN získáme informace o tom, jak MySQL dotaz SELECT provede
- seznam příkazů a podmínek následuje:

Vyber vše

.. *
- př.:  SELECT * FROM knihovna;
- hvězdička nám vytáhne z tabulky "knihovna" všechna data

Výběr části dat podle podmínky

.. WHERE podminka;
- př.:  SELECT * FROM knihovna WHERE poznamka='precteno';
- vytáhne všechny informace o knihách které jsou přečtené "precteno"
- př.:  SELECT kniha FROM knihovna WHERE poznamka='precteno';
- vytáhne názvy knih, které jsou označeny jako přečtené "precteno"
- př.:  SELECT knihovna.kniha FROM knihovna,cetba WHERE knihovna.kniha=cetba.kniha;
- tabulku "knihovna" už známe, zde je navíc tabulka "cetba", která obsahuje informace o přečtených knihách
- příklad nám vytáhne názvy knih z knihovny ("knihovna"), které máme v knihovně ("knihovna") a četli jsme je ("cetba")

Porovnávací operátory

.. = a další...
- = (rovno), <> (nerovno), < (menší), <= (menší nebo rovno), > (větší), >= (větší nebo rovno)
- <=> (rovno; včetně hodnot NULL), != (nerovno; stejné jako <>)
.. x BETWEEN x1 AND x2;
- určí zda se "x" nachází mezi hodnotami "x1" až "x2" (včetně těchto hodnot)
- př.:  SELECT * FROM knihovna WHERE rok BETWEEN 1990 AND 2000;
- takto vypíšeme informace o knihách z knihovny, které vyšli mezi roky 1990 (včetně) a 2000 (včetně)
.. x NOT BETWEEN x1 AND x2;
- určí zda "x" je mimo hodnoty "x1" až "x2" (včetně těchto hodnot); je to tedy opak k operátoru BETWEEN
.. IN (kde_hledat)
- hledá hodnoty dle zadaného seznamu
- př.:  SELECT kniha FROM knihovna WHERE rok IN(2001,2002,2003);
- MySQL vypíše knihy z let 2001-2003
- ! v závorce může být i standardní dotaz: SELECT neco FROM tabulka WHERE podminka;
.. NOT IN
- opak IN
.. IS NULL;
- nulová hodnota
- př.:  SELECT kniha FROM knihovna WHERE stran IS NULL;
- takto zjistíme knihy s nevyplněným políčkem počet stran
.. IS NOT NULL
- opak nulové hodnoty
.. LIKE
- upřesnění výběru
- př.:  SELECT kniha FROM knihovna WHERE autor LIKE 'Z%';
- operátor LIKE vybere knihy jejichž autor začíná od Z
- procento "%" nahrazuje libovolný počet znaků, podtržítko "_" pouze jeden znak
.. NOT LIKE
- opak k operátoru LIKE

Regulární výrazy

.. x REGEXP r;
.. x RLIKE r;
- výsledkem je pravda - pokud hodnota "x" odpovídá regulární hodnotě "r"
.. x NOT REGEXP r;
.. x NOT RLIKE r;
- výsledkem je pravda - pokud hodnota "x" NEodpovídá regulární hodnotě "r"
- přehled symboliky regulárních výrazů:
- x* - počet výskytu "x" je 0 nebo více
(- xy* - počet výskytu "y" je 0 nebo více)
(- xyz* - počet výskytu "z" je 0 nebo více)
(- (xyz)* - počet výskytu "xyz" je 0 nebo více)
- x? - počet výskytu "x" je 0 nebo 1
- x+ - počet výskytu "x" je 1 nebo více
- x{n} - počet výskytu "x" je n
- x{n,m} - počet výskytu "x" je n až m
- x{n,} - počet výskytu "x" je n nebo více
- ^x - řetězec začíná "x"
- x$ - řetězec končí "x"
- . - jakýkoliv jeden znak
- [a-z] - jakýkoliv znak mezi "a" až "z"
- [0-9] - číslo
- [abcd123] - jakýkoliv znak ze závorky
- | - slouží pro oddělení řetězců ve výrazu
- a teď několik příkladů:
- př.:  SELECT 'abcdefg' REGEXP 'cde';
- př.:  SELECT 'abcdefg' LIKE '%cde%';
- totožné příklady jejichž výsledkem je 1 (pravda)
- př.:  SELECT 'abcdefg' REGEXP '^cde$';
- př.:  SELECT 'abcdefg' LIKE 'cde';
- totožné příklady jejichž výsledkem je 0 (nepravda)
- př.:  SELECT 'abcdefg' REGEXP 'bc|ef';
- př.:  SELECT 'abcdefg' REGEXP 'ef|bc';
- př.:  SELECT 'abcdefg' LIKE '%bc%ef%';
- totožné příklady jejichž výsledkem je 1 (pravda)

Výběr dat funkcí JOIN

.. tabulka1 LEFT JOIN tabulka2 podminka;
.. tabulka2 RIGHT JOIN tabulka1 podminka;
- př.:  SELECT * FROM tabulka1,tabulka2 WHERE tabulka1.id=tabulka2.id;
- př.:  SELECT * FROM tabulka1 LEFT JOIN tabulka2 ON tabulka1.id=tabulka2.id;
- oba předchozí příklady vykonávájí skoro to samé, ale funkce JOIN vrátí odpovídající řádky levé tabulky (tabulka1) bez ohledu na to, zda k těmto řádkům existuje nějaký odpovídající řádek v druhé tabulce (tabulka2)
- funkce WHERE totiž nevrácí výsledek tam kde jsou nulové hodnoty (NULL)
- př.:  SELECT * FROM tabulka1 LEFT JOIN tabulka2 USING (id);
- zkrácený zápis předchozího příkladu

Pojmenování

.. jmeno AS nove_jmeno
- př.:  SELECT k.kniha FROM knihovna AS k, cetba AS c WHERE k.kniha=c.kniha;
- pomocí klíčového slova AS můžeme pojmenováním zkrátit zápis předchozího příkladu
- př.:  SELECT autor,kniha,(cena*0.95) AS 'cena_bez_dph' FROM knihovna;
- pokud bychom měli u knih i cenu (sloupec "cena"), takto si ji necháme vypsat knihy a cenu bez DPH
- př.:  SELECT 'Jmeno:' AS 'jmeno_autora', autor FROM knihovna;
- zde nám MySQL vypíše vedle jmen autorů sloupec s názvem "jmeno_autora" s DEFAULT hodnotou "Jmeno:"

Spojení proměnných

.. CONCAT(promenne_pro_spojeni)
- př.:  SELECT CONCAT(kniha,' - ',autor) AS knihautor FROM knihovna;
- vypíše novy sloupec "knihautor", který bude obsahovat data ve formátu: název knihy - název autora
.. CONCAT_WS(slucovac,promenne)
- př.:  SELECT CONCAT_WS('.','www','junext','net');
- vypíše: www.junext.net

Odstranění duplikátů

.. DISTINCT
- př.:  SELECT DISTINCT poznamka FROM knihovna;
- tento příklad nám vypíše jaké používáme poznámky, tedy P,N,U (bez DISTINCT by vypsal vše: P,N,U,P,P,N)

Slučování do skupin

.. GROUP BY
- př.:  SELECT poznamka, SUM(stran) AS 'celkem_stran' FROM knihovna GROUP BY poznamka;
- sečte (příkaz SUM) počet stran u knih seskupených dle poznámek (P-přečteno, N-nepřečteno...)

Omezení počtu

.. LIMIT start,pocet;
- př.:  SELECT kniha FROM knihovna WHERE poznamka='neprecteno' LIMIT 0,5;
- najde názvy prvních 5 knih, které jsou v poznámce označeny jako nepřečtené
- v tomto případě lze použít i zápis: ...LIMIT 5;

Seřazení

.. ORDER BY podminka;
- př.:  SELECT * FROM knihovna ORDER BY autor,kniha;
- vybere z tabulky všechny informace a srovná je vzestupně podle jmen autorů a názvů knih
.. ORDER BY podminka DESC;
- př.:  SELECT * FROM knihovna ORDER BY autor DESC;
- srovná výpis podle autorů, tentokrát sestupně
.. ORDER BY RAND();
.. ORDER BY RAND(N);
- př.:  SELECT kniha FROM knihovna WHERE poznamka='neprecteno' ORDER BY RAND() LIMIT 1;
- výstupem je jedna nepřečtená kniha náhodně vybraná
- zadáním parametru "N" určíme výchozí hodnotu pro výpočet náhodného čísla

Logické operátory

- výstupem jsou nalezené hodnoty, popřípadě pravdivostní hodnota: "1","true" (pravda) nebo "0","false" (nepravda)
.. AND, &&
- př.:  SELECT kniha FROM knihovna WHERE poznamka='neprecteno' AND rok<2000;
- AND nám zde vybere nepřečtené knihy vydané před rokem 2000
.. OR, ||
- př.:  SELECT kniha FROM knihovna WHERE poznamka='neprecteno' || poznamka='precteno';
- výstupem jsou všechny nepřečtené a přečtené knihy
.. NOT, !
- negace dotazu např. SELECT NOT(1 AND 1); zde je výsledkem 0

Kontrolní funkce

.. CASE ... END;
- př.:  SELECT CASE hledana_hodnota WHEN 1 THEN 'jedna' WHEN 2 THEN 'dva' ELSE 'tri a vice' END;
- pokud hledana_hodnota bude 1 vypíše MySQL "jedna", pokud 2 vypíše "dva", v ostatních případech "tri a vice"
.. IF(podminka,pravda,nepravda);
- př.:  SELECT IF(10>9,'ano','ne');
- vypíše "ano"
.. IFNULL(podminka,vystup_pri_chybe);
- př.:  SELECT IFNULL(1/0,'chyba');
- dělíme nulou což je blbost, tak to vypíše "chyba"
.. NULLIF(promenna1,promenna2);
- vrací promenna1, pokud se promenna1 nerovná promenna2 (v opačném případě vrácí NULL)

Aritmetické operátory

- přehled operátorů: + (součet), - (odečet), * (součin), / (podíl), % (zbytek po podílu)
- př.:  SELECT 8%3;
- výsledkem je hodnota 2

Manipulace s čísly (agregační fce)

.. AVG(nazev_sloupce)
- spočítá průměr numerických hodnot ve sloupci
- př.:  SELECT AVG(stran) FROM knihovna;
.. COUNT(nazev_sloupce)
- spočítá počet hodnot ve sloupci
.. COUNT(DISTINCT nazev_sloupce)
- spočítá počet jedinečných hodnot ve sloupci
.. GREATEST(hodnota1,hodnota2,hodno...)
- př.:  SELECT GREATEST(10,3,7,24);
- vrátí největší hodnotu (24)
- funkce funguje i pro text (při zadání "J","U","N" vrátí U)
.. LEAST(hodnota1,hodnota2,hodno...)
- př.:  SELECT LEAST(10,3,7,24);
- vrátí nejmenší hodnotu (3)
- funkce funguje i pro text (při zadání "J","U","N" vrátí J)
.. MAX(nazev_sloupce)
- př.:  SELECT kniha, MAX(stran) FROM knihovna;
- dotaz nám najde knihu s nejvyšším počtem stran
.. MIN(nazev_sloupce)
- opak MAX(nazev_sloupce)
.. MOD(delenec,delitel)
- vyplivne zbytek po dělení
.. ROUND(cislo)
- zaokrouhlí zadané "cislo" na celé číslo
.. ROUND(cislo,pocet_mist)
- zaokrouhlí "cislo" na zadaný počet desetiných
.. STD(nazev_sloupce)
- spočítá směrodatnou odchylku číselných hodnot ve sloupci
.. SUM(nazev_sloupce)
- provede součet číselných hodnot ve sloupci

Manipulace s textem

.. LENGTH(retezec);
- př.:  SELECT LENGTH('abeceda');
- funkce vrací délku řetězce; v tomto případě je to 7
.. LOCATE(co_hledat,v_cem,kde_zacit);
- př.:  SELECT LOCATE('ce','abeceda',1);
- hledá řetězec "ce" v řetězci "abeceda" od pozice 1; výsledkem je 4
.. SUBSTRING(retezec,kde_zacit);
- př.:  SELECT SUBSTRING('abeceda',4);
- vypíše řetězec od zadané pozice, tedy "ceda"
.. REPLACE(retezec,co_nahradit,cim_nahradit);
- př.:  SELECT REPLACE('abeceda','abec','nezb');
- nahrazuje části řetězce; vypíše "nezbeda"
.. REVERSE(retezec);
- př.:  SELECT REVERSE('abeceda');
- otáčí řetězce; vypíše "adeceba"
.. TRIM(retezec);
- př.:  SELECT TRIM('  abeceda  ');
- oseká řetězec o mezery a vypíše "abeceda"
.. TRIM(BOTH retezec1 FROM retezec2);
- př.:  SELECT TRIM(BOTH 'a' FROM 'abeceda');
- vypíše "beced"
.. TRIM(LEADING retezec1 FROM retezec2);
- př.:  SELECT TRIM(LEADING 'a' FROM 'abeceda');
- vypíše "beceda"
.. TRIM(TRAILING retezec1 FROM retezec2);
- př.:  SELECT TRIM(TRAILING 'a' FROM 'abeceda');
- vypíše "abeced"
.. LTRIM(retezec);
- př.:  SELECT LTRIM('  abeceda  ');
- vypíše "abeceda   "
.. RTRIM(retezec);
- př.:  SELECT RTRIM('  abeceda  ');
- vypíše "   abeceda"
.. UPPER(retezec);
.. LOWER(retezec);
- př.:  SELECT UPPER('abeceda');
- vypíše "ABECEDA"
- UPPER převádí písmena zadaného řetězce na velká, LOWER na malá

Manipulace s datumem a časem

SELECT NOW();
- dotaz vrátí aktuální datum a čas ve tvaru RRRR-MM-DD HH:MM:SS
- modifikace SELECT NOW()+0; vrátí tvar RRRRMMDDHHMMSS
SELECT CURRENT_DATE();
- aktuální datum (RRRR-MM-DD)
SELECT CURRENT_TIME();
- aktuální čas (HH:MM:SS)
SELECT DATE_FORMAT(vstup,vystup);
- př.:  SELECT DATE_FORMAT(NOW(),"%w.%e.%y");
- %Y - rok RRRR (př. 2003, 1999 ...)
- %y - rok RR (př. 03, 99 ...)
- %m - měsíc MM (př. 01, 06, 12 ...)
- %c - měsíc M nebo MM (př. 1, 6, 12 ...)
- %M - název měsíce (př. January ...)
- %b - název měsíce zkráceně (př. Jan, Feb ...)
- %u - číslo týdne v roce - %D - den řadovou číslovkou (př. 1st, 2nd ...)
- %d - den v měsíci DD (př. 01, 02, 31 ...)
- %e - den v měsíci D nebo DD (př. 1, 2, 31 ...)
- %w - číslo dne v týdnu D (př. 0, 6 ...)
- %W - název dne v týdnu (př. Sunday ...)
- %a - název dne v týdnu zkráceně (př. Sun, Mon ...)
- %j - číslo dne v roce DDD (př. 000, 006, 366 ...)
- %H - hodina HH (př. 00, 06, 23 ...)
- %k - hodina H nebo HH (př. 0, 6, 23 ...)
- %h - hodina HH jen do 12 (př. 01, 06, 12 ...)
- %l - hodina H nebo HH jen do 12 (př. 1, 6, 12 ...)
- %i - minuty MM (př. 01, 06, 59 ...)
- %s - sekundy SS (př. 01, 06, 59 ...)
- %P - délka cyklu - půldenní nebo celodenní (př. AM, PM)
- %% - znak %
SELECT QUARTER(datum);
- vrací číslovku čtvrtletí dle zadaného data (RRRR-MM-DD)

Atd...

- v originální dokumentaci MySQL ( http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/functions.html) jsou ještě další funkce
- pokud jste zde nenašli co potřebujete - laskavě se tam podívejte

Uživatelské proměnné

SET @a=hodnota;
SELECT @a:=hodnota;
- do proměnné "a" se uloží nějaká "hodnota", kterou si MySQL pamatuje do konce aktuálního spojení
- (proměnnou nelze zatím použít úplně ve všech dotazech MySQL)
- př.:  SET @a='precteno'; SELECT * FROM knihovna WHERE poznamka=@a;

5.5. Výpis záznamů do souboru

SELECT * INTO OUTFILE 'nazev_vystupniho_souboru' FIELDS TERMINATED BY ';' FROM nazev_tabulky;
- příkaz zapíše data z tabulky "nazev_tabulky" do souboru a jednotlivé položky oddělí středníkem
- př.:  SELECT * INTO OUTFILE 'prectene.txt' FIELDS TERMINATED BY ',' FROM knihovna WHERE poznamka='precteno';
- příklad zapíše do souboru informace o přečtených knihách a oddělí je čárkou

5.6. Mazání záznamů

DELETE FROM nazev_tabulky WHERE podminka;
- př.:  DELETE FROM knihovna WHERE kniha='Horníkův den';
- příkaz nám vymaže knihu "Horníkův den" z tabulky, tedy celý řádek
DELETE FROM nazev_tabulky;
- příkaz nám vymaže všechny záznamy v tabulce
TRUNCATE nazev_tabulky;
- dělá to samé jako předešlý příkaz, ale je rychlejší (smaže tabulku a zase jí založí)

6. PŘÍLOHY

6.1. Ukázka jednoduché MySQL databáze

- v níže uvedeném schématu máme například založeny dvě databáze, v první jsou dvě tabulky a v druhé je jedna tabulka
- samotná data jsou pak uvnitř jednotlivých tabulek
- a jak například vypadá tabulka s daty, vidíte níže v příkladu tabulky "knihovna"
MySQL
+-------------------------------------------------+
|                                                 |
|  Databáze1                     Databáze2        |
|  +--------------------------+  +-------------+  |
|  |                          |  |             |  |
|  |  Tabulka1     Tabulka2   |  |  Tabulka1   |  |
|  |  |--------|   |--------| |  |  |--------| |  |
|  |  | Data   |   | Data   | |  |  | Data   | |  |
|  |  |--------|   |--------| |  |  |--------| |  |
|  |                          |  |             |  |
|  +--------------------------+  +-------------+  |
|                                                 |
+-------------------------------------------------+

6.2. Příklad tabulky "knihovna"

- jako primární klíč jsem zvolil název knihy, protože nepředpokládám, že by se opakoval
knihovna
+--------------------------------------------------------------------------+
|  autor          kniha           stran     rok      poznamka              |
|  VARCHAR(20)    VARCHAR(20)     SMALLINT  YEAR(4)  SET ('neprecteno',    |
|                 NOT NULL        UNSIGNED           'precteno','pujceno') |
|                 PRIMARY KEY                         DEFAULT 'neprecteno' |
|  +--------------+---------------+---------+--------+------------------+  |
|  | Bílý Josef   | Malujeme byt  | 129     | 2001   | precteno         |  |
|  |--------------|---------------|---------|--------|------------------|  |
|  | Černý Tomáš  | Horníkův den  | 96      | 1985   | neprecteno       |  |
|  |--------------|---------------|---------|--------|------------------|  |
|  | Červený Jiří | Asertivita    | 198     | 1996   | precteno,pujceno |  |
|  |--------------|---------------|---------|--------|------------------|  |
|  | Zelený Karel | Lesnictví     | 250     | 1999   | precteno         |  |
|  |--------------|---------------|---------|--------|------------------|  |
|  | Zelený Petr  | Alkohol a my  | 203     | 2001   | precteno         |  |
|  |--------------|---------------|---------|--------|------------------|  |
|  | Žlutý Jan    | Historie Číny | 367     | 2002   | neprecteno       |  |
|  +--------------+---------------+---------+--------+------------------+  |
+--------------------------------------------------------------------------+

7. ZÁVĚR

- většinu uvedených příkladů jsem odzkoušel v MySQL verzích 4 a 5
- připomínky a opravy směřuje na e-mail: 
- ale nezapomínejte, nečtete učebnici pro začátečníky ale manuál
Kódování v HTML5  |  Stylování v CSS3  |  IPv6 ready